ททท. จัดกิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA ในวาระครบรอบสถาปนาองค์กร ปีที่ 62 ผนึกกำลัง 13 พันธมิตร ร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มิติใหม่ด้วยข้อมูลดิจิทัล

 

วันนี้ (16 มีนาคม 2565) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA เนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบรอบ 62 ปี ชูคอนเซปต์ “Data Driven Mart : ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มพูนประสิทธิผลองค์กรจับมือ 13 หน่วยงานพันธมิตรร่วมพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ตามแคมเปญ Amazing New Chapters แสดงเจตนารมณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมเสวนาให้ความรู้บุคลากร ททท. และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเทคโนโลยีการท่องเที่ยวสมัยใหม่ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กรในวันที่ 18 มีนาคม ในปี 2565 นี้นั้น ททท. ได้จัดกิจกรรมขึ้น 3 วัน แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมั่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแล รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยึดหลัก BCG Economy Model ในการทำงาน และพลิกโฉมองค์กรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  โดยกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นกิจกรรม “TAT OPEN HOUSE OPEN DATA” เป็นการนำเสนอองความรู้ขององค์กร ข้อมูล และวัฒนธรรมดิจิทัล วันที่ 17 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมออนไลน์ททท. 62 ปี ร้อยความร่วมมือ สู่ ความยั่งยืนโดยกองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ททท. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ ขณะที่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ททท. จัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคล เฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบปีที่ 62

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2565 คือ กิจกรรม TAT OPEN HOUSE OPEN DATA ภายใต้คอนเซปต์ “Data Driven Mart : ขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มพูนประสิทธิผลองค์กร เนื่องจากปัจจุบันทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนทั่วโลกในทุกมิติ รวมถึงการเติบโตและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล องค์ความรู้และนวัตกรรมและวัฒนธรรมดิจิทัลจากการปฏิวัติข้อมูล (Data Revolution) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Data Digitizing) รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยว จึงเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นทั้งทางออฟไลน์สำหรับพนักงาน ททท. และออนไลน์ (Webinar) สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำพาไปรู้จักกับฐานข้อมูลดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อยอดสู่เป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ททท. เริ่มต้นด้วยการนำเสนอกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัลแก่พนักงาน ททท. ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา TAT Review หัวข้อ “Shapeshifting เมื่อโลกแปรสภาพเป็นดิจิทัล การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างไร โดยคุณโตมร ศุขศรีชา นักเขียนหลักของ จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว ททท. (TAT Review) / กิจกรรม Data Briefing โดยนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. และ กิจกรรมเสวนา โดยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของ ททท. เล่าประสบการณ์การใช้ข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัยและจัดทำสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งาน 

นอกจากนี้ ททท. ยังจัดกิจกรรมขับเคลื่อนข้อมูลด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ผ่านระบบ Webinar ได้แก่ กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกับ 13 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมการกงสุล, กรมควบคุมโรค, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต, , Facebook Thailand, Expedia, Lazada Thailand , TIKTOK Thailand , กลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านโลกเสมือนจริง, โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) และบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้สร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นทักทาย (TAGTHAI) แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยเบื้องต้น ททท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สามารถเปิดเผยได้ร่วมกันโดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 เพื่อให้เกิด One Stop Service สำหรับแต่ละหน่วยงานนำไปวิเคราะห์ ต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์เชิงการตลาดต่อไป หลังจากนั้น ททท. ได้ดำเนิน กิจกรรมเสวนาความร่วมมือในการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปิดประเทศ โดยนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. และผู้แทนจาก กรมการกงสุล กรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความร่วมมือระหว่าง ททท. และหน่วยงานต่างๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้เทคโนโลยีกับนโยบายการเปิดประเทศภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ระบบ Thailand Pass ,Thailand Pass Hotel & Swap System เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน

 

——————————————————————————————

Share This Story !

Published On: 16/03/2022,1.6 min read,Views: 299,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    กุมภาพันธ์ 25, 2024