แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2566 – 2570

 

ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ ทั้งในกระบวนการทำงาน การให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี และให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ในส่วนของ Core Business Enablers ด้านที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) กำหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Roadmap) เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation) 

 

โดย ททท. ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาดการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ททท. ในระยะแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งในปี 2564 ได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรแล้วเสร็จ จึงได้ปรับและกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กรในระยะที่สอง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)เพื่อให้ ททท. มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สถาปัตยกรรมองค์กร และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนให้ ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) และเป็นองค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ ททท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ททท.

 

1.เพื่อให้มีกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์นโยบาย กฎหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจตามแผนวิสาหกิจ ททท. ปี พ.ศ. 2566 – 2570

2.เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ บูรณาการ และพัฒนากระบวนการทำงานสู่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างต่อเนื่อง

3.เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องต่อความต้องการและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องของ ททท.

 

 

 

โดยใน พ.ศ. 2566 ททท. จะดำเนินการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) และสร้างกลไกการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ 

พ.ศ. 2567 ททท. จะขยายฐานการเชื่อมโยงข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่องเที่ยวที่มีอย่างอัตโนมัติ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน 

พ.ศ. 2568 ททท. จะสนับสนุนการสร้างแบรนด์ ผ่านการรังสรรค์จากข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวที่มีมาวิเคราะห์จนเกิดเป็นนวัตกรรมการตลาดดิจิทัลรูปแบบใหม่ เช่น Thailand Tourism Metaverse ที่ช่วยในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์จริง เป็นต้น 

พ.ศ. 2569  ททท. จะสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กร ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่นำข้อมูลเชิงลึกมาสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และภายใน พ.ศ. 2570 ททท. จะกลายเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ

 

ทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสำเร็จ และสะท้อนผลลัพธ์ที่คาดหวัง พร้อมแผนปฏิบัติการรายปีและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ททท. กับแผนที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

 

 

วิสัยทัศน์ (Digital Vision)

 

ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย

ในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

“Strategic Leader in Driving Thailand towards Experience-based

 and Sustainable Tourism with Digital Technology”

พันธกิจ (Mission)

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ททท. จะต้องดำเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้

 1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในการขยายฐานตลาดคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อส่งมอบคุณค่า และประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเครื่องมือการตลาดดิจิทัล
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดและบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. เสริมสร้างการเรียนรู้และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) อย่างมีธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ (Objective)

 

เป้าประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ ททท. ประสบผลสำเร็จและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล มีดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ททท. มีเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ 2 ททท. มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ และการบริการข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์ที่ 3 ททท. มีการบริหารจัดการดิจิทัล และบุคลากรมีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างมีธรรมาภิบาล

 

 

แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและผลักดันการใช้โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ และข้อมูลด้านการตลาดการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างมีธรรมาภิบาล

Share This Story !

1.5 min read,Views: 2864,

Related projects

 • ¡Hola! Spanish Travelers

  กรกฎาคม 25, 2024

 • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

  กรกฎาคม 25, 2024

 • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

  กรกฎาคม 25, 2024