Crazy Rich Chinese Travelers | นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ ใช้จ่ายสูง

Under normal circumstances, “China” is a high potential market for Thailand with positive growth trends on both the number of visitors and revenue. Before the outbreak of COVID-19, Chinese tourists were ranked first among foreign travellers to Thailand and had quite a long period of stay compared with other countries in Northeast Asia. This article will provide information about Chinese high-value travelers, who are a notable target group for tourism promotion and expansion of the market base with more Chinese quality tourists.

 

การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง: จีนจัดทำโดยกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้และปรับฐานตลาดท่องเที่ยวของไทยไปสู่กลุ่มคุณภาพ โดยศึกษาจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง แบ่งกลุ่มเป้าหมายศักยภาพทางการตลาด ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยว รวมถึงรูปแบบพฤติกรรม ปัจจัยด้านจิตวิทยา ความต้องการเชิงลึก (Insight) ด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยคุณภาพสูงจากจีน เพื่อเข้าใจความต้องการและเตรียมความพร้อมต้อนรับพวกเขากลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

 

1. พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวชาวจีน

ปี พ.. 2560 ชาวจีนมีการเดินทางไปต่างประเทศรวม 89.98 ล้านคนครั้ง จุดหมายท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ มาเก๊าฮ่องกง ไทย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้กลุ่มชาวจีนที่มีรายได้สูง (ทรัพย์สินตั้งแต่ 10 ล้านหยวนจีนขึ้นไป หรือประมาณ 50 ล้านบาทขึ้นไป) เป็นกลุ่มที่มีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งกว่ากลุ่มทั่วไป มีการเดินทางต่างประเทศเฉลี่ย 2.7 ครั้งต่อคนต่อปี แต่ละครั้งมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 7 หมื่นหยวนจีน (ประมาณ 3.5 แสนบาท) มากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายเงิน ชาวจีนโดยทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถึง 10 เท่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักไม่นิยมรูปแบบการท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ตามเส้นทางปกติ แต่นิยมมองหาสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ท้องถิ่น โดยภูมิภาคที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ทวีปยุโรป อเมริกาและแอฟริกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในปี พ.. 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยจำนวน 10.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.90 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยนาน 7.76 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 49,154 บาทต่อคนต่อทริป สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 522,264.78 ล้านบาท

โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกและนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวประเภท FIT ที่เดินทางเองมากถึงร้อยละ 78 และมากกว่าร้อยละ 90 เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนเป็นหลัก นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ย 1.55 จังหวัด โดยจังหวัดยอดนิยมที่เดินทางไปเยือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 58.30) ชลบุรี (ร้อยละ 30.25) ภูเก็ต (ร้อยละ 24.80) เชียงใหม่ (ร้อยละ 18.40) และกระบี่ (ร้อยละ 11.21) ส่วนใหญ่นิยมพักโรงแรมหรือรีสอร์ตมากที่สุด (ร้อยละ 93.44) และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่พลาดเมื่อมาท่องเที่ยวประเทศไทย ได้แก่ การสนุกกับการลิ้มลองอาหารไทย (ร้อยละ 98.42) การผ่อนคลายด้วยการนวดและสปา (ร้อยละ 73.17) การเพิ่มสีสัน เที่ยวชมแหล่งศิลปวัฒนธรรม เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ วัด พิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ 71.09) และการไปสนุกสนานกับกิจกรรมหาดทรายชายทะเล (ร้อยละ 67.52)

 


พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวจีน

 • นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงชาวจีนมีแนวโน้มเดินทางต่างประเทศบ่อยกว่า และใช้เวลาในการเดินทางนานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป
 • 90.35% เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อยปีละครั้ง ใน 5 ปีที่ผ่านมา
 • ใช้เวลาพำนักเฉลี่ยสำหรับการท่องเที่ยว 6.99 คืน
 • นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (ตรุษจีน) และเดือนตุลาคม (วันชาติ)
 • วางแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศล่วงหน้าโดยเฉลี่ยประมาณสองเดือน (54 วัน)
 • จองทริปล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณหนึ่งเดือน (27 วัน)

 

2. ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยว

ชาวจีนกลุ่ม High-Value Travelers และกลุ่ม AB-Mass Travelers

ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน กล่มุ High-Value Travelers และกลมุ่ AB-Mass Travelers ต่างมีคุณสมบัติด้านอายุ รายได้ และมีการออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน แต่นักท่องเที่ยวกลุ่ม High-Value Travelers นั้น จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายเงิน และมีความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศสูง รวมถึงมีพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
นักท่องเที่ยวกลุ่ม AB-Mass Travelers

            แหล่งข้อมูล
   • โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง : จีน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
   • โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก ปี 2561 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
   • ข้อมูลสถิติจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Share This Story !

Published On: 28/04/2020,2.4 min read,Views: 569,

Related projects

 • ¡Hola! Spanish Travelers

  ธันวาคม 3, 2023

 • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

  ธันวาคม 3, 2023

 • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

  ธันวาคม 3, 2023